Menu
Your Cart

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ginsengproducts.nl. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Ginsengproducts.nl volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Ginsengproducts.nl is een handelsnaam van Fremie handelsonderneming, Roptastate 14, 8926 RN Leeuwarden, 058-2671122 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden met het inschrijfnummer: 01079365 0000 
1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Ginsengproducts.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ginsengproducts.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Ginsengproducts.nl zijn overeengekomen.
1.4. Ginsengproducts.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Ginsengproducts.nl website te wijzigen.
2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Ginsengproducts.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Ginsengproducts.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen Ginsengproducts.nl en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Ginsengproducts.nl het door de klant vervolgens op Koop NU icoon klikken op de website van Ginsengproducts.nl; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van Ginsengproducts.nl op de KOOP NU icoon te klikken, hierop van Ginsengproducts.nl op het emailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Ginsengproducts.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
2.3. De administratie van Ginsengproducts.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Ginsengproducts.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Ginsengproducts.nl verrichte leveringen. Ginsengproducts.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens. 
3 Prijzen/tarieven en betaling 3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen wordt een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.1a. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Aan de hier genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
3.1b. Alle leveringen dienen vooraf te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wanneer men het bericht, uw bestelling is gereed om verstuurd te worden, per e-mail heeft ontvangen dient de klant het gehele bedrag inclusief verzend en verpakkingskosten aan Fremie handelsonderneming over te maken.
. 3.2. Indien op rekening wordt geleverd zullen alle facturen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Ginsengproducts.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Ginsengproducts.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
3.4. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Ginsengproducts.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5. Bij niet nakoming door de klant van wat betreffende betaling is overeengekomen, is Ginsengproducts.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, evenals gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Ginsengproducts.nl te weigeren. 
4 Levering/verzendingstermijnen
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Ginsengproducts.nl anders is aangegeven of tenzij met Ginsengproducts.nl anders is overeengekomen.
4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal zes (6) werkdagen ná ontvangst van de bestelling, tenzij op de website van Ginsengproducts.nl anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3. De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) dagen.
4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Ginsengproducts.nl overschreden wordt, zal Ginsengproducts.nl de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Ginsengproducts.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Ginsengproducts.nl te melden.
4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat Ginsengproducts.nl het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.6. Ginsengproducts.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
4.7 Ginsengproducts.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de door de klant opgegeven gegevens. Ginsengproducts.nl zal de klant hiervan per omgaande in kennis stellen. Indien de klant kenbaar maakt dat deze toch geleverd wil hebben, dan zal deze bestelling alleen dan plaatsvinden indien het volledige bedrag inclusief verzendkosten door vooruitbetaling is voldaan.
5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Ginsengproducts.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. 
6 Risico
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Ginsengproducts.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Ginsengproducts.nl kunnen worden uitgesloten.
7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Ginsengproducts.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Ginsengproducts.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Ginsengproducts.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
8 Bestellingen/communicatie
8.1. Ginsengproducts.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Ginsengproducts.nl, dan wel tussen Ginsengproducts.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Ginsengproducts.nl.
9 Afkoelingsperiode (uitsluitend particuliere kopers)
9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Ginsengproducts.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Ginsengproducts.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met Ginsengproducts.nl - te sturen naar een door Ginsengproducts.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
9.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Ginsengproducts.nl ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Ginsengproducts.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Ginsengproducts.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
9.4. Ginsengproducts.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Ginsengproducts.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Ginsengproducts.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Ginsengproducts.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Ginsengproducts.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
10 Garanties
10.1. Op de door Ginsengproducts.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.
11 Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Ginsengproducts.nl serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Helpdesk van Ginsengproducts.nl (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Voorwaarden).
11.3. Ginsengproducts.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Ginsengproducts.nl zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Ginsengproducts.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Ginsengproducts.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
12.3. Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door Ginsengproducts.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen. Betalingen met creditcard worden afgehandeld via de beveiligde servers van PayPal.
12.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Ginsengproducts.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Ginsengproducts.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
13 Afdeling Klantenservice van Ginsengproducts.nl
13.1. Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden vindt plaats met Ginsengproducts.nl, afdeling Helpdesk, Roptastate 14 , 8926 RN Leeuwarden . 
14 Diversen
14.1. Indien de klant aan Ginsengproducts.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Ginsengproducts.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Ginsengproducts.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
14.2. Ginsengproducts.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
15 Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ginsengproducts.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Ginsengproducts.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter.

Cookies
Deze webshop maakt gebruik van cookies om de site op zijn best te laten presteren. Als u doorgaat op de webshop, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies kijk bij Algemene voorwaarden